Quang Minh Invest chính thức ra nhập HANOISME

QUANG MINH INVEST CHÍNH THỨC RA NHẬP HANOISME

“Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.” (Trích Nghị định Chính phủ về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ), vì vậy rất cần có một tổ chức có trách nhiệm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội “liên doanh – liên kết – hợp tác vững mạnh”. Sự ra đời của một tổ chức tập hợp, liên kết, hỗ trợ và đại diện giờ đây đã trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trước thực tế đó, ngày 21 tháng 12 năm 1995, Câu lạc bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã ra đời theo Quyết định số 4518/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 15 tháng 5 năm 2000, Câu lạc bộ chính thức đổi tên thành Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, gọi tắt là HASMEA (Hanoi Small and Medium Enterprises Association).

Ngày 11 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 1632/QĐ-UBND đổi tên Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội (HASMEA) thành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HaNoi Small And Medium Enterprises Association), tên viết tắt là HANOISME.

Quang Minh Invest tự hào được chính thức ra nhập HANOISME ngày 16/11/2021 theo Quyết định số 109/QĐ-HANOISME của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *