Thông báo

THÔNG BÁO
Áp dụng chế độ làm việc Online để phòng dịch COVID-19
Công ty Cổ Phần Quang Minh Invest thông báo áp dụng chế độ nghỉ luân phiên, làm việc online để phòng dịch Covid-19 tại văn phòng Công ty Cổ Phần Quang Minh Invest, cụ thể như văn bản sau đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *